کد ترمینولوژی حقوق

کد ترمینولوژی حقوق

کد ترمینولوژی حقوق  ، واژگان حقوقی  واژه ها بروز رسانی و ویرایش می شوند با یک صلوات  دانلود نمائید                                                 

قانون ثبت اسناد و املاک ۴

قانون ثبت اسناد و املاک ۴

ماده ۵۸- آگهیهایی که باید طبق ماده ۱۰ قانون ثبت درسی روز سه مرتبه منتشر شود انتشار آن درروز اول و پانزدهم وسی ام خواهد بود.

قانون ثبت اسناد و املاک ۲

قانون ثبت اسناد و املاک ۲

 ماده ۱۰۳ هر یک از مستخدمین و اجزای ثبت اسناد و املاک عامداً تصدیقاتی دهد که مخالف واقع باشد، در حکم جاعل اسناد رسمی خواهد بود.

قانون ثبت اسناد و املاک ۱

قانون ثبت اسناد و املاک ۱

قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۲۶ اسفندماه ۱۳۱۰ با آخرین اصلاحات و الحاقات باب اول – تشکیلات اداری ثبت