استخدام رسمی قطعی فرزندان ایثارگران از نگاه قانون

استخدام رسمی قطعی فرزندان ایثارگران از نگاه قانون

استخدام رسمی قطعی فرزندان ایثارگران مصوبات مجلس شورای اسلامی مرجع تصویب: مجلس شورای اسلامی شماره ویژه نامه: ۵۴۱ شنبه،۱۹ فروردین ۱۳۹۱ سال شصت و هشت شماره ۱۹۵۴۰ قانون اصلاح بند (و) ماده (۴۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران شماره۷۶۷۷۳/۶۱۶                                                                      ۲۲/۱۲/۱۳۹۰ جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران در اجراء