پذیره نویسان سال ۸۹بانک مهر اقتصاد

پذیره نویسان سال ۸۹بانک مهر اقتصاد

در پذیره نویسی سال ۸۹بانک مهر اقتصادشرکت نمودیم  و هر سهمی را ۱۰۰۰ریال خریداری نمودیم ، بعد از ۶سال در حال حاضر قیمت هر سهم ۷۲۰ریال می باشد  ، بانک مهر اقتصاد در تاریخ ۹۳/۸/۲۸از محل تجدید ارزیابی دارائیها سرمایه خود را به ۶برابر رساند یعنی سرمایه شرکت از ۲۰۰۰میلیارد ریال به ۱۲۰۰۰میلیارد ریال رسید 

پیش پذیره نویسی

پیش پذیره نویسی

بر اساس ماده ۱۰و ۱۹۰قانون مدنی  ، قراردادهای خصوصی بین  اشخاص  در صورتی که مخالف قانون و شرع   نباشد، نافذ است ، صراحت ، عدم مخالفت با قانون یکی از شرایط صحت قراردادهای خصوصی است ، در حقوق تجارت ایران ، پذیره نویسی ، تعهد خرید سهام ، ورقه سهام تعریف شده است  و

عليرضا مقيمي يك شارژ گروه پيام عليرضا مقيمي