مرکز آمار و فناوری قوه قضائیه طی اطلاعیه شماره ۴ زمان فراخوان برای تاسیس دفاتر خدمات قضایی را تا تاریخ ۹۵/۵/۳۱تمدید نمود :

متن اطلاعیه :

با توجه به لزوم توسعه و راه اندازی خدمات الکترونیکی در سراسر حوزه های قضایی کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه اقدام به برگزاری فراخوان با توجه به ظرفیت حوزه ها در مناطق مختلف با استانداردهای مناسب برای آن حوزه می نماید. بدین منظور فراخوان فعلی تا ۳۱/۵/۱۳۹۵ تمدید می گردد. لازم به ذکر است توسعه دفاتر با توجه به توسعه طرح در حوزه های مختلف صورت خواهد گرفت.

منبع : سایت عدل ایران