ثبت موسسه

به جز انواع شرکت، برخی از نهادها وجود دارند که هدف از تاسیس آنها کارهای غیر تجاری از قبیل فعالیت‌های ادبی، علمی، انجمنی، خیریه، خدماتی و… است، که به آنها موسسه می‌گویند.

این نوع از موسسات به طور کلی به دو بخش تقسیم می‌شوند:

 1. موسساتی که هدف از تاسیس آنها، جلب منافع و تقسیم سود بین اعضای خود نیست و موسسات غیر انتفاعی نامیده می‌شوند. مثل: انجمن‌های اسلامی، علمی، ادبی و….
 2. موسساتی که هدف از تاسیس آنها، جلب مافع و تقسیم سود بین اعضای خود است و به آنها موسسات غیر تجاری می‌گویند. مثل: آموزشگاه‌های علمی، فنی، کلاس‌های زبان، مدارس غیرانتفاعی و….

 

چند نکته:
برای ثبت موسسه غیرانتفاعی، اجازه نیروی انتظامی محل ثبت ضروری است.

تعداد شرکا به هنگام ثبت موسسه نباید کمتر از دو نفر باشد و مقدار سرمایه به هر اندازه مجاز است.

از زمانی که یک موسسه ثبت می‌شود، شخصیتی حقوقی می‌گیرد و می‌توان عناوینی مثل بنگاه، کانون و… را به آن نسبت داد.

برای ثبت موسسه غیر تجاری وجود اظهارنامه ( فرم چاپی تقاضا نامه ثبت موسسه به همراه ضمائم لازم در دو نسخه) ضروری است.

برای ثبت موسسه در تهران باید به اداره ثبت شرکت‌ها و در شهرستان به دایره ثبت شرکت‌های اداره ثبت مرکز اصلی موسسه مراجعه کرد.

در صورت انتفاعی بودن موسسه، باید موضوع موسسه با مدارک تحصیلی و تخصص موسسین تطبیق داشته و سپس دستور ثبت و صادر شود.

در اساسنامه موسسات غیرتجاری مانند اساس‌نامه شرکت با مسئولیت محدود، مواردی مثل موضوع موسسه، هیات مدیره ( ارگان اداره کننده)، مجامع عمومی (ارگان تصمیم گیرنده) و اختیارات آنها آورده شده است.

 

مدارک موردنیاز جهت ثبت موسسه غیر تجاری

 1. تنظیم صورت‌جلسه مجمع موسسین حداقل در ٢ نسخه
 2. تنظیم اساسنامه حداقل در ٢ جلد و امضای ذیل تمام صفحات توسط کلیه شرکاء
 3. اخذ دو نسخه تقاضا نامه ثبت موسسه از اداره ثبت شرکت‌ها وتکمیل و امضا توسط شرکاء
 4. فتوکپی صفحه اول شناسنامه وکارت ملی شرکاء و درصورت داشتن توضیح درشناسنامه یک کپی ازآن
 5. اخذ مجوز در رابطه با موضوع موسسه در صورت لزوم
  ۵ -١-حداقل وجود دو نفر شریک در موسسه الزامی است.
  ۵-٢-قید سرمایه به هر میزان در موسسه مجاز است.
  ۵-٣-امضای مدیر شعبه و فتوکپی شناسنامه و قید محل سکونت در صورتی که شرکت شعبه داشته باشد الزامی است.

روش و مراحل ثبت موسسه

١- تکمیل فرم تقاضانام ثبت موسسه و امضا توسط شرکاء
٢- تکمیل فرم صورت‌جلسه موسسین و امضا توسط شرکاء
٣- تنظیم و امضای کلیه صفحات اساسنامه توسط شرکاء
۴- چند نام انتخاب و به مسئول تعیین نام اداره ثبت شرکت‌ها ارائه گردد (توجه شود نام انتخاب شده اولا باید با فرهنگ انقلاب اسلامی مطابقت داشته و ثانیا سابقه ثبت نداشته باشد ثالثا از نامهای خارجی نباشد) و مسئول مربوطه پس از بررسی گواهی لازم را با انتخاب یکی از اسامی پیشنهادی صادر می‌نماید.
۵-پس از تعیین نام به قسمت ارجاع اداره ثبت شرکت‌ها مراجعه و ممیز مربوطه پس از برسی اولیه با توجه به موضوع فعالیت موسسه چنانچه نیاز به اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح داشته باشد عندل الزوم به مرجع مربوطه جهت اخذ مجوز معرفی می‌شود.
۶-پس از وصول و ارائه مجوز لازم (در رابطه با موضوع موسسه) ممیز ثبت شرکت‌ها بشرط عدم وجود نقص مدارک متقاضی را جهت پرداختن حق الثبت به حسابداری راهنمایی و مسئول حسابداری با توجه به سرمایه موسسه و تعیین مبلغ حق الثبت متقاضی را جهت پرداخت حق الثبت به بانک ملی ایران هدایت و پس از پرداخت وجه مذکور و ارائه فیش پرداختی به حسابداری حسابدار اقدام به ممهور نمودن تقاضانامه متقاضی می‌کند و ممیز مربوطه دستور ثبت را صادر و متقاضی به قسمت ثبت شرکت‌ها مراجعه می‌نماید.
٧-در قسمت ثبت شرکت‌ها پیش نویس آگهی تاسیس تهیه شده پس از امضای رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و تایپ آگهی مربوط متقاضی مجددا به قسمت ثبت شرکت‌ها مراجعه و پس از احراز هویت توسط مسئول قسمت از متقاضی ذیل ثبت دفتر (اصالتا یا وکالتا) امضا اخذ می‌نماید و سپس یک نسخه از مدارک (اساسنامه، صورتجلسه، تقاضانامه) که ممهور به مهر اداره ثبت شرکت‌ها می‌باشد به متقاضی تسلیم می‌گردد و متقاضی به دبیرخانه اداره مراجعه و پرونده را تحویل داده یک برگ آگهی تایپ شده را به اداره کل دفتر روابط عمومی و امور بین المللی برده و پس از تعیین مبلغ جهت درج در روزنامه کثیرالانتشار به بانک مراجعه و همراه فیش پرداخت شده به دبیرخانه مراجعه می‌کند پس از امضای نسخ تایپ شده توسط رئیس اداره ثبت شرکت‌ها در این مرحله آگهی صادر و دو نسخه تایپی به متقاضی تحویل می‌گردد یک نسخه جهت درج در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی و نسخه دیگر همراه فیش پرداختی به قسمت دایره آگهی‌ها جهت درج در روزنامه کثیرالانتشار داده می‌شود. در این مرحله کار ثبت موسسه پایان یافته است.

انحلال و تصفیه:

منحل شدن این نوع از موسسات می‌تواند کاملا اختیاری و یا با تصمیم مجمع عمومی فوق‌العاده و یا به دلیل حکم دادگاه صورت گیرد.

اگر انحلال شرکت اختیاری باشد، تصفیه آن مطابق با مقررات درج شده در اساسنامه و توسط مدیر یا مدیران انجام می‌گیرد.

اگر انحلال با حکم دادگاه صورت گیرد، تصفیه به عهده متصدی تصفیه مقرر در اساسنامه است و اگر متصدی مشخص نشده باشد، دادگاه خودش یکنفر را تعیین می‌کند.