دست نوشته ای از علیرضا مقیمی در خصوص جیبوتی :

ایران یک کشور اسلامی و عزت مند می باشد ، اعلام تهدید و یا قطع رابطه هر کشوری نباید اینقدر عکس العمل آفرین باشد ،