علیرضا مقیمی

متخصص در امور حقوقی ، ثبتی ،کارگری ،کیفری ،میانجی گری، داوری ، بانکی

داور رسمی دادگستری

مدیر عامل موسسه حقوقی و داوری عدل نوین مدافع ایرانیان

عضومراجع حل اختلاف کار

کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی از دانشگاه تهران

 

پشتبانی تلگرامی