مهریه به عنوان یک پشتوانه مالی و اجتماعی برای زن محسوب می شود.
دلیل آن برای زمانی است که در صورت جدای زن و مرد، به دلیل شرایط اجتماعی زن متحمل خسارت بیشتری نسبت به مرد می شود زیرا مرد هم از لحاظ استعدادی و اجتماعی نفوذ و تسلط بیشتری نسبت به زن دارد و همچنین مردان برای انتخاب همسر مجدد امکانات بیشتری دارند ولی زنان بیوه با از دست رفتن سرمایه جوانی و زیبایی امکاناتشان برای انتخاب همسر جدید کمتر است.

مهریه به عنوان جبران خسارتهای اتحتمالی برای زن و وسیله‏ای برای تأمین زندگی آینده او در نظر گرفته می شود.