۱- بهتر است رای داوری با نام خداوند متعال شروع شود. ۲- رای داوری باید دارای شماره و تاریخ باشد. ۳- بهتر است در رای داوری از واژه‌های فارسی استفاده شود. البته استفاده از واژه هایی که معادل فارسی ندارند ایرادی نخواهد داشت. ۴- رای داوری باید دارای نثری روان، گویا، روشن و بدون کلمات تکراری و مبهم باشد. ۵- بهتر است رای داوری، تایپ شده باشد و تا حد ممکن، از صدور و تسلیم رای داوری به صورت دست نویس، پرهیز گردد. ۶- اصل بی طرفی و استقلال داور در رای داوری نیز باید نمود پیدا کند. بنابراین؛ در استفاده از واژه ها باید دقت گردد و از به کار بردن واژه هایی که بیانگر نقض اصل بی طرفی و استقلال داور یا بیانگر تبعیض در احترام به طرفین داوری می باشد پرهیز شود. ۷- بهتر است به آئین نگارش حقوقی و فارسی در رای داوری، توجه شود. ۸- رای داور باید کتبی باشد. ۹- تاریخ صدور رای داوری باید مشخص باشد. ۱۰- مشخصات کامل خواهان و خوانده باید در رای داوری، بیاید. ۱۱- نام وکلا یا نمایندگان طرفین داوری در رای داوری، تصریح گردد. ۱۲- نشانی دقیق طرفین داوری در رای داوری نوشته شود. ۱۳- موضوع دعوا و اختلاف طرفین داوری که باعث ارجاع دعوا به داور شده است باید در رای داور قید شود. ۱۴- خواسته طرفین داوری از داور باید در رای داوری، تصریح گردد. ۱۵- جهات و دلایل و مستندات رای داوری باید در رای داوری ذکر شود. ۱۶- بهتر است اصول و مواد قانونی که رای داوری بر اساس آنها صادر شده است (اصول و مبانی رای داور) در رای داوری، قید شود. ۱۷- رای داوری باید متضمن نام و نام خانوادگی و مشخصات کامل داور یا داوران بوده و به امضای داور یا داوران برسد. ۱۸- رای داوری باید نسبت به موضوع دعوا و خواسته طرفین صریح و روشن بوده و در حقیقت، بیانگر تعیین تکلیف، نسبت به خواسته طرفین باشد. ۱۹- رای داوری نباید متضمن حکمی بر خلاف قوانین موجد حق باشد.