دوره محرومیت صدور دسته چک برای افراد دارای چک برگشتی تغییر کرد

دوره محرومیت صدور دسته چک برای افراد دارای چک برگشتی تغییر کرد

هیات عمومی دیوان عدالت اداری بند شش ماده ۱۸ دستورالعمل شورای عالی پول و اعتبار مبنی بر ممنوعیت اخذ دسته چک به مدت هفت سال برای اشخاص دارای چک برگشتی را مغایر قانون دانست و ابطال کرد. هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ هفتم اردیبهشت ۹۵ با حضور رئیس جدید و معاونین دیوان عدالت